• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Công văn 13796/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, trẻ em do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13796/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13796/BTC-NSNN
V/v kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, trẻ em

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Về đề nghị bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 2248/UBND-KT ngày 9/8/2017, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2016:

- Căn cứ số thẻ BHYT đã phát hành năm 2016 nêu tại văn bản số 2248/UBND-KT của tỉnh Điện Biên (có xác nhận của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên) và chế độ quy định, Bộ Tài chính xác định kinh phí NSTW hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với người nghèo năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 226.154,3 triệu đồng, bằng với số địa phương đề nghị.

- Tổng nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 204.487,6 triệu đồng, gồm:

+ Kinh phí NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên là 204.211 triệu đồng.

+ Kinh phí BHXH tỉnh chuyển trả kinh phí do cấp trùng thẻ 276,6 triệu đồng.

- Như vậy, kinh phí NSTW còn phải hỗ trợ tiếp cho tỉnh Điện Biên để mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2016 là 21.666,7 triệu đồng (226.154,3 triệu đồng - 204.487,6 triệu đồng).

2. Về kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016:

- Căn cứ số thẻ BHYT đã phát hành năm 2016 nêu tại văn bản số 2248/UBND-KT (có xác nhận của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên) và chế độ quy định, Bộ Tài chính xác định kinh phí NSTW hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 52.389 triệu đồng, giảm 12.062,4 triệu đồng so với đề nghị của địa phương do không hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT truy thu của các đối tượng chậm đăng ký cấp thẻ so với thời điểm sinh (theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015).

- Tổng nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 48.938,4 triệu đồng, gồm:

+ Kinh phí NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên là 48.922 triệu đồng (nguồn dư năm 2015 chuyển sang là 1.932 triệu đồng, nguồn kinh phí NSTW hỗ trợ năm 2016 là 46.990 triệu đồng).

+ Kinh phí BHXH tỉnh chuyển trả kinh phí do cấp trùng thẻ 16,4 triệu đồng.

- Như vậy, kinh phí NSTW còn phải hỗ trợ tiếp cho tỉnh Điện Biên để mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 là 3.450,6 triệu đồng.

Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2017 là 25.117,3 triệu đồng (21.666,7 triệu đồng + 3.450,6 triệu đồng) để mua thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan có liên quan rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền trên theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biết và chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện Biên;
- Kho bạc nhà nước.
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13796/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13796/BTC-NSNN

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364905