• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1396/CT-TTHT năm 2015 về hoá đơn chứng từ đối với “sản phẩm” góp vốn vào Công ty con do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1396/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần gạch ngói Đồng Nai.
Địa chỉ: số 119 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, Quận 1.
Mã số thuế: 0300397028.

 

Trả lời văn thư số 1075/CV-GNĐN ngày 29/12/2014 của Công ty về hoá đơn chứng từ đối với “sản phẩm” góp vốn vào Công ty con; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7.a Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế:

“ Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

Tại Khoản 1.b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hoá đơn:

“ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); …”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày góp vốn điều lệ vào Công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI bằng hàng hoá là ngói xây dựng để Công ty con bán số hàng hóa này (tiền thu về được góp vốn điều lệ) thì khi bàn giao hàng hoá Công ty phải lập hoá đơn tính thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Lưu: VT, TTHT.
77-126/2015tttgiang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1396/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1396/CT-TTHT

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272023