• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


 

Công văn 1400/VPCP-KTN năm 2015 về báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1400/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1400/VPCP-KTN
V/v báo cáo tình hình thực hiện cấp GCN theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 112/BC-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2014 về tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Để hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13, yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương xác định kế hoạch đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ và cấp giấy chứng nhận đối với diện tích còn lại; đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu khối lượng và kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương; trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương có khó khăn.

2. Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu thực hiện, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh có khó khăn.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và việc sử dụng ngân sách thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại các địa phương bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội. Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách cho nhiệm vụ nêu trên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương hoàn thành phần việc còn lại của các huyện mẫu trong năm 2015 để rút kinh nghiệm, nhân rộng; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ với công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, hoàn chỉnh hồ sơ địa chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1400/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1400/VPCP-KTN

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266712