• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1403/UBDT-CSDT năm 2015 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1403/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/UBDT-CSDT
V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 9359/UBND-VX ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị cho tỉnh Đồng Nai kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg , Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có các nội dung tiếp tục thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg .

Ủy ban Dân tộc trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu VT vụ CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1403/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 14/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Theo Công văn 1403/UBDT-CSDT thì Quyết định 755/QĐ-TTg có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có các nội dung tiếp tục thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

Từ khóa: Công văn 1403/UBDT-CSDT

2.423

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297973