• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1404/UBDT-CSDT năm 2015 về cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1404/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/UBDT-CSDT
V/v cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Phúc đáp văn bản s 96/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của tỉnh Ninh Thuận về việc cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 1 về đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg: Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Như vậy, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định này.

Ủy ban Dân tộc trả li để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Điều 1. Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015 với đối tượng, phạm vi, mục tiêu như sau:

1. Đối tượng:

Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ- TTg, ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1404/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 14/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Theo Công văn 1404/UBDT-CSDT thì hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định  755/QĐ-TTg này.

Từ khóa: Công văn 1404/UBDT-CSDT

2.389

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297974