• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1412/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1412/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 112/CDS ngày 17/4/2014 của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Hợp đồng số 36/2012/HĐKT/TEK-VINA-HVAN nêu trong văn bản số 112/CDS ngày 17/4/2014 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; tuy nhiên các điều khoản về điều chỉnh giá hợp đồng đã thỏa thuận trong hợp đồng không rõ ràng và có nội dung không phù hợp với các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Để thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng, các bên cần thương thảo, làm rõ các nội dung điều chỉnh giá hợp đồng theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật thì việc điều chỉnh giá hợp đồng với các nội dung nêu trong công văn số 112/CDS ngày 17/4/2014 thực hiện như sau:

1. Các bên không lập lại dự toán sau khi đã ký kết hợp đồng như thỏa thuận trong hợp đồng số 36/2012/HĐKT/TEK-VINA-HVAN đã ký kết.

2. Danh mục các loại vật liệu được điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải phù hợp với nội dung công việc và hình thức giá hợp đồng ký kết. Giá hoặc chỉ số giá điều chỉnh được xác định trong khoảng 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán. Trường hợp điều chỉnh giá vật liệu bằng phương pháp bù trừ trực tiếp thì giá vật liệu trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu là giá vật liệu lớn nhất trong giá hợp đồng hoặc giá trong thông báo giá của địa phương hoặc giá thị trường nơi xây dựng công trình.

3. Đối với vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc: chỉ điều chỉnh do thay đổi tỷ giá ngoại tệ so với thời điểm ký kết hợp đồng.

4. Theo quy định khoản 1 Điều 34 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh (trừ những trường hợp phải báo cáo người quyết định đầu tư theo quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng)

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS nghiên cứu thực hiện theo ý kiến trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

Điều 34. Nguyên tắc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1412/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1412/BXD-KTXD

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243599