• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14171/TCHQ-TXNK năm 2014 về thu nộp lệ phí hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14171/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14171/TCHQ-TXNK
V/v thu nộp lệ phí hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Để xử lý vướng mắc về lệ phí hải quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở nội dung của Thông tư số 172/2010/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hình thức, địa điểm, thủ tục thu nộp lệ phí hải quan: đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc thu nộp lệ phí hải quan.

2. Không áp dụng biện pháp cưỡng chế, được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành, coi là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với việc kiểm tra hải quan nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan.

3. Để tạo thuận lợi cho người nộp tiền trong việc thu nộp lệ phí hải quan, không phát sinh thêm thủ tục, không tăng chi phí trong quá trình chuyển tiền, hiện Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan liên quan để thực hiện ủy nhiệm thu lệ phí hải quan qua các doanh nghiệp kinh doanh mạng viễn thông.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH-Nhung(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14171/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14171/TCHQ-TXNK

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258704