• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 14235/CT-TTHT năm 2015 về sai sót hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 14235/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14235/CT-TTHT
V/v hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Nam Gas
Địa chỉ: 83 Khu K300, Đư
ng A4, phường 12, Q.Tân Bình
Mã s
thuế: 0312774337

Trả lời văn bản số 01.12/2015/CV ngày 10/12/2015 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“… Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2015 do sơ suất khi lập hóa đơn, Công ty đã ghi số tiền chiết khấu âm (bản chụp hóa đơn đính kèm), nếu bên bán, bên mua đã kê khai thuế thì về nguyên tắc hai bên phải lập biên bản ghi nhận nội dung sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh. Tuy nhiên, do sai sót trên không làm ảnh hưng đến doanh thu và tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, các chỉ tiêu khác vẫn ghi đúng quy định và số lượng hóa đơn ghi sai lớn nên để đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận li cho doanh nghiệp, Cục Thuế TP chấp nhận các hóa đơn trên được kê khai thuế. Từ tháng 12/2015, Công ty phải thực hiện ghi hóa đơn đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế “để b/c”;
-
Phòng Pháp chế;
-
Phòng KT thuế s 4;
-
Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14235/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14235/CT-TTHT

2.375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301612