• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1434/GSQL-TH năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1434/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/GSQL-TH
V/v thời điểm nộp C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Vũng Tàu.

Trả li công văn số 2955/HQBRVT-GSQL ngày 27/9/2016 của Cục Hải quan Vũng Tàu vướng mắc về thực hiện hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ , Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 hướng dẫn cụ thể về thời điểm nộp C/O. Đề nghị Cục Hải quan Vũng Tàu thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ .

2. Về thời điểm nộp C/O được cấp thay thế: Công văn số 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời điểm lần đầu tiên người khai hải quan nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan (thời điểm nộp C/O cấp ban đầu). Đối với việc nộp C/O cấp thay thế, thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

(Đính kèm công văn s 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1434/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1434/GSQL-TH

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327413