• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

 

Công văn 14354/QLD-GT năm 2015 vướng mắc trong việc xây dựng và thẩm định giá kế hoạch đấu thầu thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 14354/QLD-GT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14354/QLD-GT
V/v vướng mắc trong việc xây dựng và thẩm định giá kế hoạch đấu thầu thuốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế Nghệ An
- Sở Y tế Thanh Hóa

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 1374/SYT-QLD ngày 09/6/2015 của Sở Y tế Nghệ An và 1473/SYT-QLD ngày 30/6/2015 của Sở Y tế Thanh Hóa về vướng mắc trong việc lập kế hoạch đấu thầu thuốc liên quan đến thẩm định giá qua các trung tâm, công ty thẩm định giá hoặc căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá của một tổ chức thẩm định giá độc lập.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012, trong đó giá kế hoạch được xây dựng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012.

2. Về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu, theo quy định tại Mục b Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012, đối với các đơn vị công lập địa phương, bao gồm cả trường hợp của Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung: Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu mua thuốc, bao gồm các nội dung về danh mục thuốc, giá kế hoạch. Vì vậy, việc yêu cầu thẩm định giá kế hoạch đấu thầu thuốc tại các trung tâm, công ty thẩm định giá là không đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế biết và thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC (để p/h);
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT(B).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Điều 10. Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu mua thuốc phải được thẩm định trước khi trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

1. Cơ quan, tổ chức thẩm định

...

b) Đối với các đơn vị công lập địa phương (bao gồm cả trường hợp tổ chức đấu thầu tập trung tại Sở Y tế theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 26 của Thông tư này): Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu mua thuốc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
...

2. Giá gói thầu

a) Giá gói thầu là tổng giá trị các mặt hàng thuốc trong gói thầu.

b) Giá từng mặt hàng thuốc trong kế hoạch đấu thầu không được cao hơn giá tối đa của từng mặt hàng thuốc đó được công bố tại thời điểm gần nhất của Bộ Y tế.

c) Trong trường hợp chưa công bố giá tối đa, khi xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc đơn vị phải:

- Tham khảo giá thuốc đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các đơn vị do Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) cập nhật và công bố trên trang tin điện tử của Cục Quản lý dược (địa chỉ: http://www.dav.gov.vn) làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc.

- Đối với những mặt hàng thuốc chưa có giá trúng thầu hoặc giá kế hoạch cao hơn giá thuốc trúng thầu được Bộ Y tế công bố trong vòng 12 tháng trước đó, đơn vị phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung ứng thuốc trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu; đồng thời bảo đảm giá kế hoạch của mặt hàng thuốc trong kế hoạch đấu thầu không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại đang còn hiệu lực của mặt hàng thuốc đã tham khảo.

- Những mặt hàng thuốc có ít đơn vị cung ứng, không đủ 03 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của đơn vị cung ứng mặt hàng thuốc đó, giải trình về giá kế hoạch của mặt hàng thuốc do đơn vị đề xuất đã phù hợp với giá mặt hàng thuốc đó trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14354/QLD-GT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 04/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14354/QLD-GT

393

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285889