• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1439/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1439/BGDĐT-GDCTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh trong các nhà trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thực hiện Kế hoạch số 957/KH-BGDĐT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 4536/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong năm 2019, nhiều đơn vị đã nghiêm túc triển khai kịp thời Lễ phát động. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa có văn bản chỉ đạo triển khai Lễ phát động tại các nhà trường và báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Bộ GDĐT. Vì vậy, Bộ GDĐT đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn tổ chức phát động thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường;

- Hướng dẫn tham khảo Bộ sổ tay về xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ theo từng cấp bậc học tại website ngoainguquocgia.moet.gov.vn.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi thông tin và công việc.

- Tổng kết, đánh giá việc triển khai phong trào, hiệu quả sử dụng Bộ sổ tay hướng dẫn và gửi Báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 31/10/2020 (Báo cáo kèm theo minh chứng: Kế hoạch triển khai, Công văn hướng dẫn, Danh sách các trường đã triển khai L phát động, Danh sách các trường sử dụng Bộ sổ tay hướng dẫn...).

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Lê Thị Hằng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT, số 35 - Đại Cồ Việt, Hà Nội; ĐT: 0985111868; Email: lehang@moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- TT. Nguyễn Văn Phúc (để b/c);

- Vụ trưởng (để b/c);
- BQL Đề
án NNQG (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Doãn Hồng Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1439/BGDĐT-GDCTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Doãn Hồng Hà
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1439/BGDĐT-GDCTHSSV

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467325