• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 1468/BGDĐT-GDTX năm 2020 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1468/BGDĐT-GDTX
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 06/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1175/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX). Để giúp các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá học viên và thực hiện chế độ làm việc, nghỉ hè cho giáo viên trong học kỳ II năm học 2019-2020, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT một số nội dung như sau:

1. Việc kiểm tra, đánh giá học viên: Căn cứ quy định về kiểm tra, đánh giá tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BDGĐT ngày 07/01/2007 và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ, Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá học viên học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng giảm số lần kiểm tra, cụ thể:

a) Đối với kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:

- Những môn học từ 1 tiết đến 1,5 tiết/tuần: ít nhất 1 lần kiểm tra miệng hoặc kiểm tra 15 phút.

- Những môn học từ 2 tiết đến 3 tiết/tuần: ít nhất 2 lần kiểm tra.

- Những môn học từ 3,5 tiết đến 4 tiết/tuần: ít nhất 3 lần kiểm tra.

b) Đối với bài kiểm tra một tiết, thực hành:

- Những môn học từ 1 tiết đến 2 tiết/tuần: ít nhất 1 bài kiểm tra.

- Những môn học từ 3 tiết/tuần trở lên: ít nhất 2 bài kiểm tra.

2. Về chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên: Chế độ làm việc và nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở GDTX được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1366/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 22/4/2020 của Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) bằng văn bản và gửi qua email: vugdtx@moet.gov.vn để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin Bộ GDĐT;
- Cục QLCL, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1468/BGDĐT-GDTX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1468/BGDĐT-GDTX

460

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441235