• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 147/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 147/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14771/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 12 năm 2017; số 11982/BGTVT-ĐTCT ngày 24 tháng 10 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản s 154/TTr-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (văn bản số 12198/BQP-TM ngày 13 tháng 10 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8511/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 14390/BTC-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017, Xây dựng (văn bản số 2449/BXD-HĐXD ngày 18 tháng 10 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8898/BNN-KH ngày 23 tháng 10 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5615/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2017), về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức đi tác công tư (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và tiến trình đầu tư đối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Đnh và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, TNMT;
- UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 147/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 147/TTg-CN

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374027