• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1477/TXNK-CST năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1477/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1477/TXNK-CST
V/v hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3693/HQHCM-TXNK ngày 17/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiêm tờ khai hoàn thuế không có dấu người bán. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 18. In, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Doanh nghiệp tự in hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này.

Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Cập nhật thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do doanh nghiệp bán hàng hoán thuế lập vào hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điện tử.”

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 19. Xuất trình, kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa

2. Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa tại quy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa. Việc kiểm tra thực hiện như sau:

d) Cập nhật thông tin về người nước ngoài, số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư này.”

Căn cứ mẫu “Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT” tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính, phần đại diện đơn vị bán hàng quy định “ký, đóng dấu (nếu có)”. Do đó, nội dung đóng dấu là không bắt buộc.

Ngày 20/08/2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 8207/CT-KT4 hướng dẫn Công ty TNHH Thời trang và m phẩm Duy Anh khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông như sau: “Trường hợp Công ty tổ chức mô hình bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với nhiều chi nhánh, cơ sở bán hàng hóa, dịch vụ và việc luân chuyn hóa đơn điện tử chuyn đi ra giấy về trụ sở chính đ ký gặp khó khăn thì cho phép Công ty được ủy quyền cho chi nhánh, cơ sở bán hàng ký trên hóa đơn điện tử chuyn đi ra giấy. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chuyn đi này.

Về tiêu thức dấu của người bán: đối vi hóa đơn giấy Công ty đã được miễn tiêu thức dấu người bán, do đó, trên hóa đơn điện tử chuyn đi sang giấy của Công ty không nhất thiết phải có tiêu thức dấu của người bán”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung công văn số 8207/CT-KT4 và căn cứ các quy định nêu trên, kiểm tra hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điện tử, nếu xác định hóa đơn điện tử của doanh nghiệp có thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính thì xử lý hoàn thuế theo quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1477/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1477/TXNK-CST

298

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407869