• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Công văn 1480/KBNN-KTNN năm 2014 về tạm ứng chi cho công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng do Kho bạc Nhà nước ban hành

Tải về Công văn 1480/KBNN-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/KBNN-KTNN
V/v tạm ứng chi cho công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Công văn số 4827/BTC-HCSN ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của TTCP về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Công văn số 1730/LĐTBXH-KHTC ngày 26/5/2014 của Bộ Lao động TB và XH về việc kinh phí hỗ trợ từ NSTW thực hiện rà soát chính sách ưu đãi NCC với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg , kinh phí tổng rà soát việc thực hiện chính sách NCC ở địa phương được bố trí từ 2 nguồn:

- Ngân sách trung ương đảm bảo từ nguồn chi quản lý chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

- Ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tùy theo khả năng của ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, tại Điều 6, Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính-Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, quy định về nội dung chi cho công tác quản lý không có nội dung chi cho công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính đảm bảo kịp thời thanh toán cho các đơn vị có liên quan, trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố phối hợp, hướng dẫn Sở Lao động-Thương binh và xã hội tạm ứng từ nguồn chi quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để chi cho công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH;
- Lãnh đạo KBNN (để báo cáo);
- Vụ HCSN (để phối hợp)
- Lưu: VT, KTNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí

 

Điều 6. Chi cho công tác quản lý

1. Để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, quản lý hồ sơ và quản lý tài chính, kế toán đối với kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; hàng năm, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội được trích 1,7%/tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để chi cho các nội dung sau:

a) Chi trả thù lao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp. Mức chi cụ thể do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Chi phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Mức chi theo quy định hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Chi thông tin, tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Chi văn phòng phẩm, in ấn biểu mẫu, mua sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết. Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị tập huấn đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Chi xét duyệt, thẩm định điều chỉnh hồ sơ. Mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài dự án khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

g) Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chi trả và quản lý đối tượng. Mức chi căn cứ vào nhu cầu và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

h) Chi hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng, quản lý chi trả trợ cấp cho đối tượng. Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

i) Chi phụ cấp làm đêm, thêm giờ. Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

k) Chi xăng dầu, thông tin liên lạc, trao đổi kinh nghiệm, thuê mướn và chi khác phục vụ công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phân bổ phí quản lý phù hợp với đặc thù của từng địa phương và hướng dẫn các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng, bảo đảm trong phạm vi tổng kinh phí chi cho công tác quản lý của toàn ngành. Riêng chi công tác quản lý tại Trung ương (bao gồm: Chi tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và chi khác phục vụ công tác quản lý) được phân bổ, sử dụng và quyết toán trong chi thường xuyên hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Đối với chi phí quản lý thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7/12/2005.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1480/KBNN-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: kho bạc nhà nước   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1480/KBNN-KTNN

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237755