• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 150/TTg-CN năm 2018 về quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Vũng Tàu tại Gò Găng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 150/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/TTg-CN
V/v quy hoạch và đầu tư Cảng HK Vũng Tàu tại Gò Găng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tại văn bản số 192/UBND-VP ngày 08 tháng 01 năm 2018 về việc lập quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Vũng Tàu tại Gò Găng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, VH, TT&DL, XD, TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, TC, TP, CA;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, NN, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN
(2b).LM

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 150/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 150/TTg-CN

349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374030