• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1507/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1507/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1507/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 2125/HQĐNg-GSQL của Cục Hải quan TP Đà Nẵng nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu Y-4430/2014 do Myanmar phát hành ngày 10/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7, Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì “C/O phải làm trên giấy màu trắng, khổ A4, phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục 8. C/O phải được m bằng tiếng Anh”. Trường hợp C/O không được cấp đúng theo quy định này thì không được xem xét chấp nhận. Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1507/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1507/GSQL-TH

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258498