• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 152/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 65/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Công văn 152/UBND-TH
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh An Giang

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang.

Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, nên tại Điều 2 Quyết định ghi: “Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2016”.

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính lại: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2016”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: HC-TC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 152/UBND-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 152/UBND-TH

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374379