• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 15268/TCHQ-TXNK năm 2014 về không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15268/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15268/TCHQ-TXNK
V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam.
(Lô 39G1, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 08/2014-CV/ZS ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam về đề nghị không tính tiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì:

- Tại điểm b khoản 6 Điều 20 có quy định:

“b) Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưng cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế sau ngày 01/7/2013, thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế”.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 131 có quy định:

“1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp:

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;”

- Tại khoản 4 Điều 131 có quy định:

“Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

2. Theo quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam, thì các tờ khai do cơ quan hải quan ấn định thuế phát sinh trong năm 2010 (phát sinh trước ngày 1/7/2013), ngày ban hành Quyết định ấn định thuế là ngày 05/9/2013 (sau ngày 1/7/2013). Vì vậy, nếu Công ty nộp số tiền thuế ấn định vào ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế thì không bị tính tiền chậm nộp.

Trường hợp Công ty nộp tiền thuế ấn định sau ngày ban hành Quyết định ấn định thuế thì phải tính tiền chậm nộp. Số ngày chậm nộp được tính từ sau ngày cơ quan hải quan quyết định ấn định thuế đến trước ngày Công ty thực nộp số tiền thuế ấn định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Điều 20. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và được hướng dẫn cụ thể như sau:
...
6. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định
...
b) Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưng cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế sau ngày 01/7/2013, thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 131. Tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp:

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 131. Tiền chậm nộp
...
4. Cách xác định mức tính số tiền chậm nộp:

a) Mức tính số tiền chậm nộp được xác định là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày; 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến hạn nộp thuế nhưng phát sinh trước thời điểm Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế thì số tiền chậm nộp được tính mức 0,05% đến ngày 30/6/2013. Từ ngày 01/7/2013 trở đi thì tiền chậm nộp thuế được tính mức 0,07%.

c) Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp trong thời gian được nộp dần tiền thuế nợ;

Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15268/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15268/TCHQ-TXNK

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261674