• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

 

Công văn 15381/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 15381/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15381/BTC-NSNN
V/v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Giang

Về đ nghị bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ nêu tại Văn bản số 1752/UBND-NC ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 3068/BNV-TCBC ngày 30/6/2016 (Bộ Nội vụ nhất trí với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện tinh giản biên chế cho 95 đối tượng nghỉ hưu trước tuổi bổ sung đợt II năm 2016, bằng số đối tượng địa phương đề nghị), đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 1752/UBND-NC ngày 22/6/2016; Bộ Tài chính xác định kinh phí giải quyết tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 của tỉnh Bắc Giang đối với 95 đối tượng nghỉ hưu trước tuổi 11.363 triệu đồng, bằng số kinh phí địa phương đề ngh.

Theo quy định tại Điều 13, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối 100% nhu cầu kinh phí, tuy nhiên, do tỉnh Bắc Giang mi báo cáo dự kiến nhu cầu kinh phí, chưa phải số thực chi nên Bộ Tài chính tạm cấp 7.900 triệu đồng, khoảng 70% dự toán kinh phí phần NSNN hỗ trợ (70% x 11.363 triệu đồng) cho tỉnh Bắc Giang để chi trả cho các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế bổ sung đt II năm 2016.

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền 7.900 triệu đồng theo quy định tại Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tỉnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để có căn cứ xử lý kinh phí tiếp cho Tỉnh.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- STC t
nh Bắc Giang;
- KBNN Bắc Giang;
- KBNN;
- Lưu: V
T, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo phân cấp ngân sách hiện hành

1. Đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do Trung ương quản lý do ngân sách Trung ương đảm bảo.

2. Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do địa phương quản lý do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 100% nhu cầu kinh phí tinh giản biên chế do ngân sách Nhà nước cấp bổ sung.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15381/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15381/BTC-NSNN

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329715