• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1543/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1543/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2440/VPCP-KHTC ngày 10/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nhà thầu tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi bổ sung công việc tư vấn đã hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, nội dung công việc tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi bổ sung và các quy định có liên quan của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để thỏa thuận chi phí này. Bộ Xây dựng không quy định cụ thể mức chi phí cho công việc tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi bổ sung.

2. Chi phí phát sinh do điều chỉnh dự án đầu tư do chủ đầu tư và nhà thầu xác định trên cơ sở nội dung công việc tư vấn, nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa các bên và các quy định có liên quan. Chi phí phát sinh do điều chỉnh dự án đầu tư xác định bằng cách lập dự toán như nêu tại văn bản số 46/CV-LD ngày 2/7/2013 của Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự và Công ty cổ phần Tư vấn thiết bị và kiểm định xây dựng Coninco là phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
-
Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1543/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1543/BXD-KTXD

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
242969