• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 156/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 156/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (các văn bản: Số 120/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 và số 1622/UBND-KTTH ngày 20 tháng 10 năm 2017), ý kiến của Bộ Xây dựng (các văn bản: số 2960/BXD-QHKT ngày 08 tháng 12 năm 2017 và s 30/BXD-QHKT ngày 04 tháng 01 năm 2018) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khu vực xã Bãi Thơm như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện việc cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, GTVT, TN&MT,
NN&PTNT, QP;
- VPCP:
BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
-
Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 156/TTg-CN

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374192