• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1582/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1582/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- B
Y tế;
- Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh,
Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, NN, KTTH, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Công văn số 1582/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị mở rộng và nâng cao chất lượng chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống, phát triển toàn diện con người Việt Nam. (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đồng Tháp

2.

Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế để triển khai có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tây Ninh

3.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc sớm tham mưu việc tích hợp Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn vào Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2017 của Văn phòng Chính phủ để các địa phương có cơ sở thực hiện trong các năm tiếp theo. (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, y ban Dân tộc)

Kon Tum

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1582/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1582/VPCP-QHĐP

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374954