• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật Ngành Tư pháp do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành năm 2016

Tải về Công văn 1587/VP-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/VP-TH
V/v đề xuất sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Điều 8 Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Văn phòng Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp đề xuất sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp (theo Phiếu đề xuất gửi kèm).

2. Mỗi đơn vị đề xuất không quá 05 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp đang diễn ra hoặc đã kết thúc từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016; nội dung đề xuất đối với từng sự kiện nổi bật được trình bày không quá 300 từ.

Đề xuất của cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn trước ngày 15/11/2016. Đối với các sự kiện diễn ra sau ngày 15/11, các đơn vị kịp thời cập nhập và gửi đề xuất về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bình xét xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để đề xuất);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Thành viên Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (để biết);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Đức Hiển

 

Tên cơ quan, đơn vị đề xuất
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT
SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2016 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

(Kèm theo Công văn số 1587/VP-TH ngày 26/10/2016 của Văn phòng Bộ Tư pháp)

STT

(Xếp theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng, tối đa không quá 05 sự kiện)

Tên sự kiện

(Bắt buộc)

Nội dung của sự kiện

(Bắt buộc và không quá 300 từ)

Đánh giá việc đạt được các tiêu chí bình xét

(Theo Điều 3 Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp)

Nội dung khác

(Nếu cần thiết)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

......, ngày...tháng...năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Điều 8. Đề xuất sự kiện nổi bật

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp, gồm các nội dung sau đây:

a) Tên của sự kiện;

b) Nội dung của sự kiện;

c) Đánh giá việc đạt được các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quy chế này;

d) Nội dung khác (nếu cần thiết).

2. Mỗi đơn vị đề xuất không quá 05 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp. Nội dung đề xuất đối với từng sự kiện nổi bật được trình bày không quá 300 từ và gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

3. Thủ trưởng các đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này có thể đề xuất bổ sung các sự kiện nổi bật diễn ra trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 đến ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp, gửi Văn phòng Bộ Tư pháp để báo cáo Hội đồng bình xét xem xét.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1587/VP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Đỗ Đức Hiển
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1587/VP-TH

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329619