• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1591/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1591/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(kèm theo Công văn số 1591/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị nghiên cứu xây dựng cơ chế mở rộng nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn để doanh nghiệp đầu tư mới và đi mới công nghệ. (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan)

Thái Nguyên

2.

Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp... bị thiệt hại nhưng không thuộc đối tượng được khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để các tổ chức tín dụng khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất... đối với các đối tượng trên. (Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp vi các cơ quan liên quan)

Khánh Hòa

3.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp cụ thể như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét min giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp bị thiệt hại khôi phục sản xuất sau bão; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo hướng đơn giản, chính xác, giảm thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thun li cho doanh nghiệp và người dân. (Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Khánh Hòa

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1591/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1591/VPCP-QHĐP

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374980