• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1592/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1592/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1592/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh, thành phố: Đà N
ng, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Tây Ninh, Thái Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số 1592/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Về việc thực hiện Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ năm 2012: UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo khắc phục hậu quả thất thoát về tiền. Tuy nhiên liên quan đến kết luận phải thu hồi, cấp lại có thời hạn cho các giấy CNQSD Đất SXKD lâu dài đã gặp phải phản ứng rất lớn từ người dân và doanh nghiệp, do các giấy CNQSD đất đã được sang nhượng qua nhiều chủ. UBND, đoàn đại biểu Quốc hội TP đang gửi kiến nghị. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo có ý kiến giải quyết. (Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đà Nng

2.

Đề nghị đi vào chiều sâu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với cải cách hành chính; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại, tố cáo của công dân. (Thanh tra Chính phủ)

Đồng Tháp

3.

Cần xây dựng và ban hành một quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán giữa các tổ chức thanh tra của các bộ, ngành trung ương; giữa các tổ chức có chức năng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các Sở, ban, ngành ở địa phương. Hàng năm, các tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nói trên phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra đ cùng trao đổi, nâng cao mức độ phối hợp, tránh việc chồng chéo gây phiền hà cho tổ chức, đơn vị. (Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan)

Tây Ninh

4.

Đy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; chú trọng hơn nữa phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đi sống nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. (Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao)

Thái Bình

5.

Kiến nghị tham mưu CP nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng theo đề án sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2013. (Thanh tra Chính phủ)

Vĩnh Phúc

6.

Kiến nghị nghiên cứu, xây dựng Đề án tuyên truyền pháp luật PCTN đ các địa phương bố trí kinh phí, triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN đến cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn. (Thanh tra Chính phủ)

Vĩnh Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1592/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1592/VPCP-QHĐP

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375023