• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1604/TTg-ĐMDN năm 2013 phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1604/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1604/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 2421/TTr-BQP ngày 05 tháng 4 năm 2013, các công văn số 4792/BQP-CKT ngày 28 tháng 6 năm 2013 và số 6396/BQP-CKT ngày 19 tháng 8 năm 2013) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 5373/BTC-TCDN ngày 03 tháng 5 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3678/BKHĐT-PTDN ngày 04 tháng 6 năm 2013), Nội vụ (công văn số 1471/BNV-TCBC ngày 26 tháng 4 năm 2013) và Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1398/LĐTBXH-LĐTL ngày 22 tháng 4 năm 2013) về Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại các Phụ lục kèm theo.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

- Công ty mẹ - Tổng công ty 36;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường An.

3. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau:

- Công ty cổ phần Phú Tài;

- Công ty cổ phần Hương Giang;

- Công ty cổ phần NPK;

- Công ty cổ phần An Bình;

- Công ty cổ phần Thanh Bình HCM;

- Công ty cổ phần Thanh Bình HN;

- Công ty cổ phần Misoft;

- Công ty cổ phần Hà Đô;

- Công ty cổ phần Đông Đô.

4. Giải thể Công ty 7/5 - Quân khu 7.

5. Đồng ý tổ chức lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đồng thời thực hiện cổ phần hóa đối với các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Thành An:

- Công ty Thành An 141;

- Công ty Thành An 116;

- Công ty Thành An 119;

- Công ty Đầu tư kinh doanh bất động sản Thành An 171;

- Công ty Tư vấn khảo sát thiết kế Thành An 191.

6. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

- Thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp nêu trên theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ quy định hiện hành:

+ Tiếp tục rà soát xây dựng phương án sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động lưỡng dụng, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của các doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

+ Quyết định tỷ lệ phần vốn nhà nước cần nắm giữ tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt:

+ Đề án hình thành các tổng công ty: 16, Ba Son, Sông Thu, Hồng Hà.

+ Đề án chuyển các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Tây Nam, Duyên Hải sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

+ Đề án tổ chức lại các đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Thành An thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Bổ sung vốn chủ sở hữu đối với các tổng công ty nhà nước trực thuộc bảo đảm đúng quy định hiện hành./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo công văn số 1604/TTg-ĐMDN ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tập đoàn Viễn thông quân đội

2. Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

3. Tổng công ty Hợp tác kinh tế

4. Tổng công ty 15

5. Tổng công ty 789

6. Tổng công ty 319

7. Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

8. Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC

9. Tổng Công ty Thành An

10. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

11. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

12. Tổng công ty 28

13. Tổng công ty Thái Sơn

14. Tổng công ty Xăng dầu Quân đội

15. Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng

16. Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

17. Tổng Công ty Đông Bắc

18. Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

19. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ điện - Điện tử 31

20. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ 19

21. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ - Khí áp lực 34

22. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị điện tử 45

23. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sửa chữa máy bay 42

24. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sửa chữa máy bay 41

25. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ điện - Điện tử 29

26. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sửa chữa máy bay và Dịch vụ kỹ thuật hàng không 32

27. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long

28. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Bình

29. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Khánh

30. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Sơn Hải

31. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 756

32. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 49

33. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử Z755

34. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 751

35. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 153 Chiến thắng

36. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 133

37. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí - Cơ điện 151

38. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng công nghệ cao

39. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí chính xác 11

40. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Hóa chất 14

41. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Hóa chất 13

42. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Hóa chất 15

43. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang điện - Điện tử

44. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất 21

45. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 25

46. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27

47. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí chính xác 29

48. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ điện - Vật liệu nổ 31

49. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83

50. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Sao Mai

51. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son

52. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Hồng Hà

53. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 95

54. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thu

55. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 17

56. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43

57. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su 75

58. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 76

59. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 129

60. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp tác quốc tế 705

61. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu nghị Nam Lào

62. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15

63. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 16

64. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Bắc

65. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tây Bắc

66. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duyên Hải

67. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Vạn Tường

68. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Vật tư Hùng Vương

69. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tân

70. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải

71. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thành

72. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Tây Nam

73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622

74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Khánh

75. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Thành

76. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường Thành

77. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình Hàng không ADCC

78. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 128

79. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải sản Truờng Sa 129

80. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành

81. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất

82. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Du lịch và Vận tải biển Phương Nam

83. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 59

84. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 207

85. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trắc địa Bản đồ

86. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ đối ngoại

87. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In quân đội 1

88. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In quân đội 2

89. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hacota

90. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng./.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC LÀ CÔNG TY CON CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo công văn số 1604/TTg-ĐMDN ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà máy Thông tin M1 - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà máy Thông tin M3 - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 35 - Tổng công ty Đông Bắc

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 45 - Tổng công ty Đông Bắc

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 86 - Tổng công ty Đông Bắc

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 91 - Tổng công ty Đông Bắc

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khe Sim - Tổng công ty Đông Bắc

9. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 397 - Tổng công ty Đông Bắc

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 790 - Tổng công ty Đông Bắc

11. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thăng Long - Tổng công ty Đông Bắc

12. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 618 - Tổng công ty Đông Bắc

14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Tổng công ty Đông Bắc

15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng 384 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

16. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng 99 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

17. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng 470 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

18. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 472 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

19. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

20. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

21. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 145 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

22. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 185 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

23. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 492 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

24. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 532 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

25. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 72 - Tổng công ty 15

26. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 715 - Tổng công ty 15

27. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 74 - Tổng công ty 15

28. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 732 - Tổng công ty 15

29. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Dương - Tổng công ty 15

30. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 78 - Tổng công ty 15

31. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp tác kinh tế 385 - Tổng công ty 15

32. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 711 - Tổng công ty 15

33. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319.3 - Tổng công ty 319

34. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319.1 - Tổng công ty 319

35. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319.2 - Tổng công ty 319

36. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319.5 - Tổng công ty 319

37. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 29 - Tổng công ty 319

38. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xử lý bom, mìn, vật liệu nổ 319 - Tổng công ty 319

39. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319 miền Trung - Tổng công ty 319

40. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển miền núi - Tổng công ty Hợp tác kinh tế

41. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Trường Sơn - Tổng công ty Hợp tác kinh tế

42. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Thanh Sơn - Tổng công ty Hợp tác kinh tế

43. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản và Luyện kim Viêng Chăn - Tổng công ty Hợp tác kinh tế

44. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư tổng hợp I - Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

45. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SXKD tổng hợp - Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

46. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Z179 - Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

47. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T608 - Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

48. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 789 miền Trung - Tổng công ty 789

49. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác dịch vụ nhà ở và văn phòng - Tổng công ty 789

50. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp và tư vấn đầu tư xây dựng - Tổng công ty 789

51. Công ty Xây dựng - Công trình - Tân Cảng - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

52. Công ty ICD - Tân Cảng - Sóng Thần - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

53. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu Tân cảng - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

54. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ kho vận VAXUCO miền Bắc - Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

55. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ kho vận VAXUCO miền Nam - Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

56. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà MHDI 2 - Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng

57. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý nhà và Dịch vụ đô thị - Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng

58. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165 - Tổng công ty Xăng dầu Quân đội

59. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 28.1 - Tổng công ty 28

60. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3 - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

61. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bay dịch vụ Miền Bắc - Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

62. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 117 - Tổng công ty Thành An

63. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 621 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622

64. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Dịch vụ Phương Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Du lịch và Vận tải biển Phương Nam

65. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng và Sửa chữa tàu Hải Minh - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son

66. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thu

67. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vatuco 378 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Vạn Tường

68. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt May 7 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải

69. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật Hoàn Cầu - Tecawold - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1604/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1604/TTg-ĐMDN

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209591