• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 1677/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1677/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3783/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án bãi thải xỉ số 2 - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 6,97 ha đất trồng lúa và 26,9 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án bãi thải xỉ số 2 - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng , PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- Cty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương (thay trả lời)
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1677/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1677/TTg-KTN

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210473