• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Công văn 1709/TTg-CN năm 2018 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1709/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/TTg-CN
V/v phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

           

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại các văn bản: số 8233/UBND-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2018 và số 9023/UBND-SKHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8513/BKHĐT-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 2823/BXD-QHKT ngày 08 tháng 11 năm 2018) về việc phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN,
KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1709/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 03/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1709/TTg-CN

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401634