• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 171/BXD-KHTC báo cáo kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 của các Tổng công ty do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 171/BXD-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/BXD-KHTC
V/v: báo cáo kế hoạch tiết kiệm chi phí SXKD, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 của các Tổng công ty

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ;
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11073/BTC-TCDN ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Đối với các Tổng công ty chưa đăng ký kế hoạch, gồm: Tổng công ty Xây dựng số 1, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội: Đề nghị khẩn trương báo cáo đăng ký kế hoạch tiết kiệm chi phí SXKD, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013.

2. Đối với tất cả các Tổng công ty (đã đăng ký kế hoạch và chưa đăng ký kế hoạch nêu trên). báo cáo giải trình một số nội dung sau:

- Các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tiết giảm chi phí SXKD, tiết giảm chi phí quản lý đã đăng ký năm 2013;

- Số lãi tăng thêm (hoặc lỗ giảm) do thực hiện đăng ký tiết kiệm so với kế hoạch SXKD, tài chính đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt;

- Các Tổng công ty có số đăng ký tiết kiệm chi phí năm 2013 thấp hơn so với thực hiện năm 2012 thì giải trình làm rõ nguyên nhân, các khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất các kiến nghị để giải quyết.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2013 và gửi trước vào email:hongvan2401vn@yahoo.com để Bộ tổng hợp kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐMDN, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 171/BXD-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 171/BXD-KHTC

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208000