• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Công văn 1716/QLCL-CL2 năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1716/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/QLCL-CL2
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp Công văn số 1426/CB-TM ngày 08/9/2014 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau :

Theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật được giao chịu trách nhiệm chính về công tác kiểm dịch hàng hóa nông lâm thủy sản. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ được giao tổ chức kiểm tra chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu theo quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu (không có hoạt động kiểm dịch tại cửa khẩu biên giới). Trong 8 tháng đầu năm 2014, Cục cũng không nhận được phản ánh về khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm dịch nêu trên.

Với các lý do nêu trên, đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật để có thông tin tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Lưu: VT, CL1, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1716/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1716/QLCL-CL2

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
248707