• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1726/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1726/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tara
Địa chỉ : 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế : 0303534963

 

Trả lời văn thư ngày 30/01/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

…”

+ Tại Khoản 2.20, Khoản 2.31 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.”

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế,...”

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trình bày có ký hợp đồng thuê giao nhận hàng hóa, thuê kho, thuê văn phòng với Nhà cung cấp dịch vụ; tháng 12/2014 dịch vụ đã hoàn thành nhưng Nhà cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn GTGT cho Công ty, đến tháng 01/2015 Nhà cung cấp dịch vụ mới lập hóa đơn là không đúng quy định. Tuy nhiên, do đây là lỗi của bên cung cấp dịch vụ, do đó nếu khi lập hóa đơn bên bán có ghi rõ dịch vụ hoàn thành tháng 12/2014 và khai điều chỉnh bổ sung hóa đơn này vào kỳ kê khai tháng 12/2014 đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất hóa đơn không đúng quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ năm 2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT4;
- Lưu (TTHT, VT).
324-4390312588/15-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1726/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1726/CT-TTHT

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268882