• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1743/SXD-QLXD năm 2014 triển khai Thông báo 07/TB-UBND do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Công văn 1743/SXD-QLXD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1743/SXD-QLXD
V/v triển khai Thông báo số 07/TB-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các Chủ đầu tư, Điều hành dự án.

Ngày 09/01/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 07/TB-UBND v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị một số nội dung như sau:

1. Đối với các công trình đã được phê duyệt Tổng mức đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà chưa trình thẩm tra (đối với các công trình thuộc quy định phải thẩm tra theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng), thẩm định, phê duyệt, chủ đầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế tiến hành điều chỉnh, bổ sung hồ sơ dự toán công trình theo Thông báo số 07/TB-UBND trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Trong trường hợp dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung vượt Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư theo quy định.

2. Chủ đầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế căn cứ Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thiết kế quy mô công trình phù hợp, tiết kiệm, đảm bảo dự phòng phí công trình theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Những nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông báo số 07/TB-UBND và các quy định khác của pháp luật về xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Phòng KTXD (để p/h);
- Đăng website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD (Duy).

GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1743/SXD-QLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Phạm Việt Hùng
Ngày ban hành: 08/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1743/SXD-QLXD

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243588