• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 17584/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm là G&H Body Shampoo do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 17584/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17584/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Amway Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn c Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 11/6/2015 đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm sau:

- Tên sản phẩm: “G&H Body Shampoo”;

- Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp: 06/13/CBMP-ĐN ngày 29/01/2013;

- Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH Amway Việt Nam;

+ Địa chỉ: Lô 230, Khu công nghiệp Long Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH Amway Việt Nam phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10/2015.

3. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm trên của Công ty TNHH Amway Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17584/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 16/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/09/2015, Cục QLD đã có Công văn 17584/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công ty TNHH Amway Việt Nam về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm là G&H Body Shampoo.

Theo đó, căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT và Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 11/6/2015, Cục QLD đã có thông báo như sau:

Môt là, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm “G&H Body Shampoo”; do Công ty TNHH Amway Việt Nam sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Hai là, buộc Công ty TNHH Amway Việt Nam thực hiện:

+ Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên;

+ Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục QLD trước ngày 10/10/2015.

Ba là, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm trên của Công ty TNHH Amway Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục QLD.

Bốn là, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

Từ khóa: Công văn 17584/QLD-MP

379

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
291763