• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1786/BTTTT-BC năm 2022 về nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp bưu chính công ích khi được giao đảm nhận theo Quyết định 468/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 1786/BTTTT-BC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/BTTTT-BC
V/v nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ- TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…” (điểm c khoản 4 mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg).

Để nâng cao khả năng phục vụ của doanh nghiệp bưu chính công ích khi tham gia đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị với các địa phương về việc thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Căn cứ ý kiến của các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng bộ tài liệu tham khảo triển khai việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg (tài liệu gửi kèm theo).

Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Ủy ban có ý kiến chỉ đạo các Sở, ngành (hoặc Sở Thông tin và Truyền thông) trên địa bàn nghiên cứu, tham khảo tài liệu nêu trên trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm tại địa phương.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Phạm Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ: Cục KSTTHC;
- Sở TTTT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở VH, TT, TT&DL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, BC, TM (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:
...

III. NỘI DUNG ĐỔI MỚI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
...

4. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa
...

c) Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Quyền hạn, trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện các công việc theo hình thức thuê dịch vụ tại Bộ phận Một cửa thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới quy định tại Đề án.

Về thẩm quyền thuê dịch vụ:

+ Tại cấp bộ: Văn phòng bộ, cơ quan đối với bộ, cơ quan có Bộ phận Một cửa tập trung; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ đối với trường hợp còn lại.

+ Tại cấp tỉnh: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (trừ những trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện thí điểm trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), Bộ phận Một cửa của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Tại cấp huyện, cấp xã Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Khuyến khích các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, áp dụng hình thức mua sắm tập trung theo quy định của Luật Đấu thầu phù hợp với thực tiễn của bộ, ngành, địa phương.

- Hình thức thuê dịch vụ: Đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Giá, đơn giá cung cấp dịch vụ thủ tục hành chính được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan. Trường hợp thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác thì thực hiện theo mức phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác do Nhà nước quy định.

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ cho cơ quan nhà nước tại Bộ phận Một cửa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ cung ứng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1786/BTTTT-BC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2022   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1786/BTTTT-BC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
513139