• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 1803/TCT-DNL năm 2020 về áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1803/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/TCT-DNL
V/v: Áp dụng các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1641/BĐVN-TCKT ngày 16/4/2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Tổng công ty) đề nghị hướng dẫn về chính sách hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tng cục Thuế đang xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Tổng công ty khi thực hiện hóa đơn điện tử và sẽ nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi cơ quan thuế chưa thông báo Tng công ty chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư s68/2019/TT-BTC thì Tổng công ty vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1803/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1803/TCT-DNL

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444174