• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1814/VPCP-KTTH năm 2018 về báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Cạnh tranh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1814/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/VPCP-KTTH
V/v báo cáo của Hội đồng Cạnh tranh

Hà Ni, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- H
i đng Cnh tranh.

Xét đề nghị của Hội đồng Cạnh tranh tại văn bản s 05/BC-HĐCT ngày 22 tháng 01 năm 2018 về báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Cạnh tranh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trên cơ sở mô hình cơ quan cạnh tranh được quy định tại Luật Cạnh tranh sửa đổi (sau khi được Quốc hội thông qua), Bộ Công Thương kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ quan quản lý cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Tr TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, TCCV, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1814/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 26/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1814/VPCP-KTTH

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375419