• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


 

Công văn 18142/BTC-TTr báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 18142/BTC-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18142/BTC-TTr
v/v báo cáo công tác THTK, CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

 

Ngày 24/02/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 2295/BTC-TTr về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014, gửi các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, kèm theo đề cương hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là “THTK, CLP”).

Để triển khai thực hiện Luật THTK, CLP năm 2013 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Bộ Tài chính có văn bản số 13244/BTC-PC ngày 19/09/2014 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 10/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ.

Tuy nhiên, do Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2015, để kịp thời phục vụ công tác thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội (dự kiến vào tháng 3/2015) đối với Báo cáo của Chính phủ về THTK,CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2016 , Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi chung là “Bộ, ngành, địa phương”):

1. Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả THTK, CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm (2013 - 2014) thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP nội dung về THTK, CLP tại Bộ, ngành, địa phương mình (nội dung sơ kết về công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện theo Công văn số 2787/TTCP-C.IV ngày 14/11/2014 của Thanh tra Chính phủ).

2. Lập báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP (nội dung về THTK, CLP) tại Bộ, ngành, địa phương (theo Đề cương và mẫu biểu đính kèm đã được hợp nhất trên cơ sở nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 và Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014), báo cáo gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/01/2015 và gửi file mềm vào hòm thư thanhtra6@mof.gov.vn.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các công việc nêu trên, gửi văn bản báo cáo về Bộ Tài chính bảo đảm yêu cầu, đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18142/BTC-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18142/BTC-TTr

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261166