• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Công văn 1823/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1823/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành ph Hải Phòng.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hải Phòng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: “Cử tri phản ánh có một thực tế đang xảy ra đó là xã hội càng phát triển thì độ giãn cách kinh tế - xã hội giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với thành thị ngày càng lớn. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm có cơ chế, chính sách, b trí nguồn lực đầu tư nhiều hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng phên dậu” của Tổ quốc, sớm triển khai Nghị quyết s 120/2020/QH14 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030”.

Ủy ban Dân tộc thống nhất cao với ý kiến của cử tri Thành phố Hải Phòng và xin chia sẻ một s thông tin về việc triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 như sau:

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14, trong đó giao Ủy ban Dân tộc xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (dự kiến sẽ trình trong quý IV năm 2020), tập trung vào các nội dung: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở nhng nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tt đẹp của các dân tộc thiểu số gn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy Ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình từ năm 2021.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyn, QH (để b.c);
- Văn phòng Chính phủ;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- C
ng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1823/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 25/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1823/UBDT-CSDT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460887