• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Công văn 1846/BGDĐT-KHCNMT năm 2018 hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020, Quyết định số 677/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Thông báo kết luận số 472/TT-BGDĐT ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp đánh giá công tác triển khai Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020,

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng đề xuất các đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý (theo Mẫu 1 Phụ lục I tại Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ngoài các tiêu chí đánh giá được quy định tại Điều 12 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT, đề xuất đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

1. Hướng nghiên cứu của đề tài:

Theo các định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài:

- Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGD ĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

- Là giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi)

- Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế trong danh Mục ISI/SCOPUS.

3. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý được xem xét ưu tiên theo:

(1) Có sản phẩm là bài báo đăng trên các tạp chí trong hệ thống danh Mục ISI/Scopus.

(2) Có kết quả được đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết phát triển để chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất, kinh doanh.

(3) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

(4) Đề xuất đề tài từ các nhóm nghiên cứu mạnh (có minh chứng nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tài trợ).

(5) Có đối ứng kinh phí do tổ chức hỗ trợ.

Trong đó tiêu chí (1) là tiêu chí bắt buộc.

Các đơn vị lập bảng tổng hợp các đề xuất (theo mẫu tại Phụ lục 1).

Hồ sơ đề xuất đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý gồm:

- Công văn của các đơn vị về đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý

- Tổng hợp đề xuất đề tài.

- Phiếu đề xuất đề tài năm 2018 và năm 2019.

Các đơn vị gửi hồ sơ bản cứng theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội; bản mềm theo địa chỉ: vukhcns@moet.gov.vn trước ngày 20/5/2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn và chỉ xem xét đưa vào kế hoạch những đề xuất đề tài khoa học và công nghệ được thực hiện đúng yêu cầu, quy trình và thời hạn.

Mọi thông tin xin liên hệ TS. Nguyễn Kim Dung, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0979729197.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Điều 12. Tiêu chí xác định đề tài cấp bộ

Các tiêu chí xác định đề tài cấp bộ bao gồm:

1. Tính cấp thiết của đề tài.

2. Định hướng mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

4. Khả năng không trùng lắp với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ.

5. Dự kiến sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, hiệu quả của đề tài.

6. Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài
...
4. Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, ngoài các yêu cầu quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Chủ nhiệm đề tài có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành;

b) Có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề tài nêu tại Khoản 2 Điều này;

c) Tổ chức chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực nghiên cứu và cam kết hỗ trợ trong thời gian thực hiện nghiên cứu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1846/BGDĐT-KHCNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 09/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1846/BGDĐT-KHCNMT

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382083