• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1850/BTC-QLCS rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ôtô công do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 1850/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/BTC-QLCS
V/v rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ôtô công.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở TW.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính rà soát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng xe ôtô công trên cả nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện rà soát, lập báo cáo tình hình mua sắm xe ôtô của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong năm 2012 (bao gồm cả số xe ôtô được mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011 được phép chuyển nguồn kinh phí dự toán sang năm 2012) theo biểu mẫu - đính kèm.

Báo cáo gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Công sản) trước ngày 27/02/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ KTTH - để b/c);
- Sở TC các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Bộ, ngành (Tỉnh): …………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA SẮM XE ÔTÔ NĂM 2012

(Kèm theo Công văn số 1850/BTC-QLCS ngày 04/02/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính:      - Xe

- Triệu đồng

Đơn vị sử dụng

Nhãn hiệu xe

Công suất máy

Biển số xe

Số chỗ ngồi

Tổng số tiền mua xe

Ghi chú

Giá mua

Lệ phí

Tổng số

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Xe chức danh

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

Ghi rõ chức danh được bố trí sử dụng

- Xe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe phục vụ công tác chung

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

Ghi rõ mục đích chuyên dùng

- Xe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp xe chưa được cấp biển số thì để trống thông tin ở cột biển số.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1850/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 04/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1850/BTC-QLCS

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183366