• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

Văn bản pháp luật về Kinh doanh hàng miễn thuế

 

Công văn 1863/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1863/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1863/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- C
ông ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương.
(Địa chỉ: P302, số 6 ph Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 3047/HQQN-TXNK ngày 8/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, công văn số AES-VCM/HQQN/3278 ngày 29/10/2018 của Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 217/TTg-QHQT ngày 03/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 theo hình thức BOT, Thủ tướng Chính phủ đã: “Đồng ý Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 được tiếp tục áp dụng quy định của Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT”.

Căn cứ Điều 35 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp Dự án và nhà thầu phụ được miễn thuế nhập khẩu đ thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” (quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm ký Hợp đồng BOT là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ và Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính).

Theo quy định tại Điều 3 phần B phụ lục 5 của Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (Hợp đồng BOT) ký giữa Bộ Công Thương (thay mặt và đại diện cho Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam) với Bên phát triển dự án (AES Mong Duong Holdings B.V, Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương) cho Dự án điện Mông Dương 2 ngày 22/4/2010 thì: “Công ty BOT hay bất kỳ nhà thầu hay nhà thầu phụ nào do Công ty BOT thuê để xây dựng, vận hành và bảo dưỡng Nhà máy điện và Công trình Nhà ở sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với những hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu cho việc xây dựng, vận hành hoặc bảo dưỡng Nhà máy điện và Công trình Nhà ở cho toàn bộ thời hạn BOT và việc miễn thuế đó sẽ được thực hiện theo Nghđnh 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 8/12/2005 và Thông tư 79/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/4/2009”.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 10325/BCT-TCNL ngày 08/11/2011 thì: Theo các điều khoản tại Hợp đồng BOT, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương hoặc bất kỳ nhà thầu phụ nào do Công ty BOT thuê để xây dựng, vận hành hoặc bảo dưỡng Nhà máy điện và Công trình nhà ở sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khu phục vụ việc xây dựng, vận hành hoặc bảo dưỡng Nhà máy điện và Công trình nhà ở cho toàn bộ Thời hạn dự án và việc miễn thuế đó sẽ được thực hiện theo Ngh đnh 149/2005/NĐ-CP và Thông tư 79/2009/TT-BTC.

Căn cứ khoản 8 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm:

“a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình);

b) Phương tin vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyn đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 ch ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình;

d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình”.

Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 được miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP .

2. Đối với phần ưu đãi rộng hơn quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP , Bộ Tài chính đã có công văn số 3742/BTC-TCHQ ngày 29/3/2019 trao đi với Bộ Công Thương và sẽ thông báo sau khi nhận được ý kiến của Bộ Công thương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trư
ng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 35: Ưu đãi về thuế

1. Doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như quy định đối với Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.

2. Doanh nghiệp Dự án và nhà thầu phụ được miễn thuế nhập khẩu để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Các đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật để thực hiện Dự án được miễn các loại thuế có liên quan đến chuyển giao công nghệ và thu nhập từ tiền bản quyền.

4. Ngoài các ưu đãi về thuế nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, nhà đầu tư và doanh nghiệp Dự án phải nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

5. Ưu đãi về thuế đối với Dự án khác do nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn vào công trình BT được áp dụng theo quy định tại Điều này hoặc theo thoả thuận trong Hợp đồng Dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, có tính đến thời gian thu hồi vốn của công trình BT và khả năng thu lợi nhuận của Dự án khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Miễn thuế

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
...
8. Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình);

b) Phương tiên vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình;

d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1863/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 01/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1863/TCHQ-TXNK

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411033