• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

 

Công văn 1868/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1868/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1868/TTg-CN
V/v Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8628/BKHĐT-QLKKT ngày 25 tháng 12 năm 2020) về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc từ 390 ha xuống còn 357,08 ha.

2. Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, báo cáo nêu tại Đề án, trong đó có nội dung về hiện trạng sử dụng đất của phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được đề nghị điều chỉnh giam; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

c) Quản lý, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được đề nghị điều chỉnh giảm theo thẩm quyền và quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

d) Chỉ đạo nhà đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương và các thủ tục khác có liên quan theo diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đã được điều chỉnh; chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư có phương án hạn chế ảnh hưởng của Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đến môi trường sống của người dân, bảo đảm diện tích cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp và dân cư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1868/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1868/TTg-CN

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461595