• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Công văn 1875/VPCP-ĐMDN năm 2015 tổng hợp kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1875/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/VPCP-ĐMDN
V/v tổng hợp kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2013

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2756/BTC-TCDN ngày 02 tháng 3 năm 2015) về việc tổng hợp kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Tài chính công khai nội dung tại báo cáo số 512/BC-CP ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước trên trang điện tử của Bộ Tài chính.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- Đối với các doanh nghiệp yếu kém, hoạt động hiệu quả thấp, thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu hoặc xếp loại C, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm khắc phục hạn chế yếu kém; đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý doanh nghiệp của người đại diện, gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP; các Vụ: KTN, KTTH, V.III, HC;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1875/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1875/VPCP-ĐMDN

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269133