• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 1927/TXNK-PL năm 2014 về thuế xuất nhập khẩu và mã HS của đĩa CD chứa phần mềm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1927/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1927/TXNK-PL
V/v thuế xuất nhập khẩu và mã HS của đĩa CD chứa phần mềm

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam.
(Lô 8, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 0107/Philips ngày 1/7/2014 của Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam đề nghị hướng dẫn về mã HS và cách tính trị giá tính thuế của đĩa CD chứa phần mềm. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về phân loại, xác định mã số

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thì: chưa có quy định cụ thể về mã số và thuế suất riêng đối với phần mềm khi nhập khẩu. Hiện nay, khi phần mềm nhập khẩu thì được phân loại, áp dụng mã số và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần mềm. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm có phương tiện chứa đựng là đĩa CD, thì phân loại, áp dụng mã số và tính thuế theo thuế suất của đĩa CD.

2. Về trị giá tính thuế

Căn cứ quy định tại khoản 3.1 và 3.2 Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì trường hợp Công ty nhập khẩu đĩa CD chứa phần mềm nâng cấp cho hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI; tách được trị giá phần mềm và trị giá đĩa CD, đồng thời, nếu phần mềm nâng cấp không phải là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá của máy “hệ thống chụp cộng hưởng từ”- MRI thì trị giá tính thuế là trị giá của đĩa CD.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL-Nhung (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 13. Phương pháp trị giá giao dịch

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo trị giá giao dịch.

Trị giá giao dịch là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu, sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán được xác định bằng tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu.
...
3) Xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá có chứa phần mềm nhập khẩu:

3.1) Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu là phương tiện trung gian, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng, với điều kiện trên hoá đơn thương mại trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

3.2) Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hoá nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

3.2.1) Trên hoá đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

3.2.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này;

3.2.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hoá nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1927/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1927/TXNK-PL

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240423