• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1930/TCHQ-TXNK thực hiện Công văn 119/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1930/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện CV số 119/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

 

Để thực hiện thu đủ thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu khai báo giá tính thuế không đúng với giá thực tế đã thanh toán, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 119/TCHQ-TXNK ngày 09/08/2012 yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thực hiện ấn định thuế trên cơ sở giá xuất khẩu của Tổng cục Hải quan đã xác minh đối với các tờ khai nhập khẩu nêu tại phụ lục kèm theo công văn này. Ngày 19/09/2012 và ngày 29/10/2012, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn số 5985/TCHQ-TXNK4990/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan báo cáo kết quả thực hiện công văn số 119/TCHQ-TXNK.

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được các báo cáo tiếp theo về tiến độ kết quả thực hiện của các đơn vị. Để đảm bảo thu đủ thuế cho Ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan nêu trên báo cáo kết quả việc thực hiện Công văn số 119/TCHQ-TXNK về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/04/2013 theo các nội dung dưới đây:

STT

Số tờ khai

Ngày đăng ký

Số thuế ấn định

Số thuế doanh nghiệp đã nộp

Số thuế còn nợ đọng

Ghi chú (Đối với các trường hợp chưa ấn định thuế đề nghị ghi rõ lý do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, TP. nêu trên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1930/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1930/TCHQ-TXNK

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183093