• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1961/BNN-TY năm 2020 về tổng kết Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020 và đề xuất nội dung Đề án giai đoạn 2020-2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1961/BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/BNN-TY
V/v tổng kết Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất nội dung Đề án giai đoạn 2020 - 2030

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020; trong đó đã phân công các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quyết định 338/QĐ-TTg ; đồng thời xây dựng, trình phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực ngành thú y các cấp giai đoạn 2020 - 2030”, bảo đảm nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác thú y, phòng, chống dịch bệnh động vật theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ, các Sở, ngành và chính quyền các cấp khẩn trương tổ chức thực hiện những nội dung sau:

1. Tổng kết, đánh giá, phân tích cụ thể các nội dung và kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 338/QĐ-TTg nêu trên; phân tích, nêu rõ các nội dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó khăn.

2. Đề xuất các nội dung, giải pháp kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở trong giai đoạn 2020 - 2030 để bảo đảm lực lượng tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ thú y, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) trước ngày 15/4/2020 về các nội dung nêu trên.

3. Giao Cục Thú y: (i) Tổng hợp kết quả thực hiện của các Bộ, các địa phương và dự thảo báo cáo tổng thể; (ii) Tham mưu, chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Quyết định 338/QĐ-TTg ; (iii) Xây dựng, tổ chức hội thảo, hội nghị và có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương về dự thảo “Đề án tăng cường năng lực ngành thú y các cấp giai đoạn 2020 - 2030”; (iv) Đề nghị các tổ chức quốc tế hỗ trợ trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án; (v) Hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Thời gian cần hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) để phối hợp giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ: TCCB, Kế hoạch, Tài chính (để t/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi (để t/h);
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCCN&TY các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1961/BNN-TY   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 18/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1961/BNN-TY

67

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448724