• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 19677/QLD-GT năm 2014 tham dự thầu mặt hàng thuốc của Công ty VN Pharma do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 19677/QLD-GT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19677/QLD-GT
V/v tham dự thầu các mặt hàng thuốc của Công ty VN Pharma

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Trà Vinh;
- Sở Y tế tỉnh Bến Tre;
- Sở Y tế tỉnh Cà Mau;
- Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Cục Quản lý Dược nhận được các Văn bản số 839/SYT-NVD đề ngày 23/9/2014 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, số 2707/SYT-NVD đề ngày 29/9/2014 của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, số 20/CV-SYT ngày 03/10/2014 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, số 1031/SYT-NVD đề ngày 17/10/2014 của Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc tham dự thầu các mặt hàng thuốc của Công ty VN Pharma.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Thuốc được phép lưu hành trên thị trường nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định Khoản 1 Điều 36 Luật Dược năm 2005.

2. Các thuốc sau do Công ty VN Pharma đứng tên đăng ký hoặc được cấp Giấy phép nhập khẩu không được lưu hành:

- Các mặt hàng bị rút Số đăng ký lưu hành tại Quyết định số 522/QĐ-QLD ngày 19/9/2014 của Quản lý Dược không được phép lưu hành.

- Các mặt hàng tại Giấy phép nhập khẩu số 22113/QLD-KD ngày 30/12/2013, số 9927/QLD-KD ngày 16/6/2014, số 11142/QLD-KD ngày 01/07/2014, số 11143/QLD-KD ngày 01/07/2014 không được phép nhập khẩu và lưu hành (theo Công văn số 16161/QLD-KD ngày 19/9/2014 của Cục Quản lý Dược).

Cục Quản lý Dược thông báo và gửi kèm theo các Quyết định, Công văn trên để Quý Sở biết và tổ chức công tác đấu thầu theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h);
- Vụ KHTC (để p/h);
- SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT (PT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Điều 36. Lưu hành thuốc

1. Thuốc lưu hành trên thị trường phải bảo đảm đủ các điều kiện sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký;

b) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn hàng hoá của thuốc theo quy định tại Điều 37 của Luật này và các quy định khác của pháp luật;

c) Vật liệu bao bì và dạng đóng gói phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng thuốc;

d) Có số đăng ký hoặc chưa có số đăng ký nhưng được nhập khẩu theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 20 của Luật này;

đ) Phải được kê khai giá thuốc theo quy định của Luật này; nếu là thuốc nhập khẩu thì giá thuốc nhập khẩu không được cao hơn giá thuốc nhập khẩu vào các nước trong khu vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự như Việt Nam tại cùng thời điểm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19677/QLD-GT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 12/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 19677/QLD-GT

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258803