• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Công văn 1970/TTCP-KHTH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1970/TTCP-KHTH
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/TTCP-KHTH
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Chánh thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

n cứ Luật Thanh tra; Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng chương trình thanh tra năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 9798/VPCP-V.I ngày 28/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung Định hướng chương trình thanh tra và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra của cấp dưới; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

2. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dn, xử lý đơn thư. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định chính trị - xã hội.

3. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác thanh tra

1.1. Thanh tra Chính phủ:

- Tập trung hoàn thiện và ban hành kết luận các cuộc thanh tra trước và trong năm 2019 đã kết thúc. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước, trong đó chú trọng thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp c phn hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011-2017 (theo Nghị quyết s60/2018/QH14 và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ). Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh), tập trung công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng vốn đầu tư công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng và tập trung thanh tra thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

- Thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật vquy hoạch, quản lý sử dụng đt đai tại đô thị theo yêu cu của Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội;

- Thanh tra hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản; việc thực hiện phòng, chng rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại một số ngân hàng, đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức thanh tra, giám sát ngân hàng để thực hiện nội dung phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

- Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định thanh tra đột xut khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thẩm định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi cần thiết.

1.2. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ):

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ; tập trung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Tập trung thanh tra việc chấp hành và thực hiện pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đối với cấp tỉnh theo đúng quy định; hướng dẫn Thanh tra Sở tiến hành thanh tra pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực đối với cấp huyện; đồng thời chú trọng thanh tra chuyên đề diện rộng đối với lĩnh vực quan trọng, bức xúc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ (Nội dung thanh tra từng Bộ có Phụ lục kèm theo);

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước, trong đó chú trọng thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cphần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011-2017 do Bộ trưởng quyết định thành lập (nếu có);

- Thanh tra vụ việc do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ.

1.3. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh):

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành cấp tỉnh, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, thành phố, thị xã, tập trung công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước, trong đó chú trọng thanh tra việc chuyn đi mục đích sử dụng đất từ đt sản xut kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cphần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011-2017 do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập (nếu có);

- Thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của sở, huyện;

- Tăng cường việc điều phối hoạt động của các cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện trong phạm vi địa phương quản lý, nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật khiếu nại, Luật Tcáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, t cáo.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thtướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn); vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...

- Tập trung triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh hp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tham gia tích cực, chủ động thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Thanh tra bộ, Chánh thanh tra tỉnh căn cứ vào Định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ; yêu cầu công tác quản lý nhà nước của bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí hoặc dư luận xã hội quan tâm xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 trình Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Thanh tra, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thanh tra trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.

2. Trong quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thanh tra quan tâm phối hợp với nhau để hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra; chú trọng thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh chủ động tránh chồng chéo với kế hoạch thanh tra của đơn vị mình và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh gửi dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2020 về Thanh tra Chính phủ để có ý kiến xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra Bộ phối hp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra có liên quan để trao đổi, thống nhất, khắc phục sự chồng chéo trong kế hoạch thanh tra. Chánh thanh tra bộ chủ trì xử lý, khắc phục chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của thanh tra bộ, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ.

- Thanh tra tỉnh chủ động tránh chồng chéo với kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ; phối hp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra có liên quan để trao đổi, thống nhất, khắc phục sự chồng chéo trong kế hoạch thanh tra. Chánh thanh tra tỉnh chủ trì việc rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của thanh tra tỉnh, thanh tra sở, thanh tra huyện (Thanh tra sở, Thanh tra huyện gửi dự thảo kế hoạch thanh tra về Thanh tra tỉnh để rà soát, xử lý chồng chéo trước khi trình cấp thm quyn phê duyệt).

3. Thủ trưởng cơ quan thanh tra chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước để trao đổi, thống nhất xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán, theo đó, trong 01 năm kế hoạch, không được tiến hành thanh tra, kiểm toán cùng 01 nội dung tại 01 đối tượng cụ thể (cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp). Trường hp không trùng về nội dung thì cơ quan, đơn vị được giao thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán trao đổi, thống nhất, tránh chồng chéo về thời gian tiến hành thanh tra, kiểm toán.

- Thanh tra Chính phủ phối hp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước để thống nhất giải pháp khắc phục sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, nhất là trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ với kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Các cơ quan thanh tra chủ động tránh chồng chéo với kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước để bảo đảm sự độc lập của hoạt động kiểm toán. Trong trường hp cần thiết, xuất phát từ yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cần phải phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Thủ trưởng cơ quan thanh tra trao đổi, thống nhất với Kiểm toán Nhà nước (đơn vị được giao thực hiện kế hoạch kiểm toán) để cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra. Nếu không thống nhất được thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để trao đổi, thống nhất với Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

4. Kế hoạch thanh tra năm 2020 sau khi được phê duyệt phải gửi về cơ quan thanh tra cấp trên, Kiểm toán Nhà nước và thông báo cho đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

5. Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường chỉ đạo, điều hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thanh tra; phát động phong trào thi đua thực hiện Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2020 đạt hiệu lực, hiệu quả.

6. Thủ trưởng các cơ quan thanh tra thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các quy định, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ngành Thanh tra: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch - Tổng hp) để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng TTCP;
- Các Phó Tổng TTCP
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, Vụ KHTH.

TỔNG THANH TRA
Lê Minh Khái

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG THANH TRA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
(Kèm theo văn bản số: 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2020 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020)

THANH TRA HÀNH CHÍNH

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Bộ.

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công tại các bộ, ngành và địa phương; công tác đấu thầu tại các bộ, ngành, địa phương;

2. Thanh tra các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư (bao gồm đầu tư có vốn đầu tư trong nước và đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài).

                                                            2. Bộ Công Thương

1. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; qun lý, sử dụng vốn, tài sản, công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại một sdoanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1. Về lĩnh vực Điện: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện; về hoạt động điện lực

2. Về lĩnh vực hóa chất: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động hóa chất; hoạt động sản xuất kinh doanh khí; kinh doanh rượu.

3. Lĩnh vực Qun lý thị trường: tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành tập trung vào các nhóm hàng xăng dầu, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm..

4. Lĩnh vực xúc tiến thương mại: Thanh tra việc thực hiện các hoạt động khuyến mại, hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, hoạt động văn phòng đại diện xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

5. Lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, tổ chức tua du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng...

6. Lĩnh vực thương mại, điện tử: Thanh tra việc cung cấp dịch vụ thương mại, điện tử, bán hành, đang kinh doanh loại hàng hóa là điện tử, thiết bị gia dụng và sản phẩm cho mẹ và bé.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với một số đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Thanh tra các đơn vị quản lý, sử dụng vốn nước ngoài; các đơn vị có chức năng tham mưu, cấp phép liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

3. Thanh tra trách nhiệm qun lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Lĩnh vực đất đai:

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong qun lý và sử dụng đất của UBND các cấp, các tổ chức cá nhân; việc chấp hành Luật Đất đai của UBND các cấp.

- Thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Lĩnh vực môi trường:

- Thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố; vic quản lý chất thải rắn của chủ đầu tư tại các nhà máy nhit điện và sản xuất phân bón và việc thu gom và xử lý chất thải rắn của các chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; thanh tra liên ngành đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết đnh số 1788/QĐ-TTg và các cơ sở mới phát sinh; việc thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt đ theo Quyết định s 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế.

3. Lĩnh vực khoáng sản:

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đối với công tác quản lý và tổ chức thu hồi, sử dụng khoáng sản trong diện tích đất khi thực hiện các Dự án đầu tư.

- Thanh tra chuyên đề công tác đo đạc hiện trạng mỏ, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đi với một smỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng; việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác cát, sỏi (theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ)

4. Lĩnh vực tài nguyên nước: Thanh tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước của một số tổ chức, cá nhân có quy mô xả thải lớn (> 200 m3/ngày đêm); việc chấp hành các quy định ca pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo vệ; quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra và xả thi vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân.

4. Bộ Giao thông Vận tải

1. Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông;

2. Thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại một số doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT.

3. Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sn, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

5. Thanh tra việc quản lý, khai thác tài sản hạ tầng giao thông (kinh doanh và chuyển giao đi với các hp đồng BOT);

6. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo.

1. Lĩnh vực đường bộ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực: Vận ti bằng xe ô tô; dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; dịch vụ kiểm định xe cơ giới; kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

2. Lĩnh vực đường sắt: Thanh tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường sắt; việc chấp hành các quy định trong hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt.

3. Lĩnh vực hàng hải: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về vận tải và hoạt động cảng biển; việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng hải về: Điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ; dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; bố trí thuyền viên và thực hiện Công ước Lao động Hàng hải MLC; việc chấp hành pháp luật trong công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

Việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động lai dt hỗ trợ tàu biển; việc thực hiện cung ứng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; việc chấp hành pháp luật trong công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

4. Lĩnh vực hàng không: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không về: cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; dịch vụ hàng không ca các hãng hàng không; dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không của các Cng hàng không; việc chấp hành quy định về khai thác, bảo dưỡng tàu bay; việc tuân thủ quy định về công tác bo đm an ninh hàng không, an toàn hàng không; bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải hàng không tại các doanh nghiệp vận ti hàng không.

5. Lĩnh vực đường thủy nội địa: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường thủy nội địa; việc chấp hành các quy định ca pháp luật về quản lý, bo trì đường thủy nội địa quốc gia; việc thực hiện các quy định ca pháp luật về vận ti và quản lý cảng, bến thủy nội địa; công tác kim định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thanh tra trách nhiệm ca thtrưởng các đơn vị thuộc bộ trong thực hiện chức năng nghiệp vụ được giao; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ.

3. Kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi, đê điều, phòng chng thiên tai; về quản lý rừng, bo vệ rừng và quản lý lâm sản.

2. Thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y, thức ăn nuôi, phân bón, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản).

6. Bộ Xây dựng

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hóa; quản lý, sử dụng vốn, tài sản; công tác tài chính, kế toán; việc chấp hành nhiệm vụ được Lãnh đạo bộ giao và thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị thuộc Bộ.

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; về hoạt động đầu tư xây dng; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng; Việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Ngành Xây dựng.

7. Bộ Tài chính

1. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm ca thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và việc thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền. Tập trung thanh tra công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu Ngân sách Nhà nước, gian lận thương mại.

2. Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, mua sắm, đầu tư xây dựng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai thực hiện các quy định ca pháp luật, chương trình, kế hoạch ca Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác kiểm tra nội bộ:

- Tổng cục Thuế: tập trung kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành kỷ luật, quy chế công tác, thực hiện các quy trình nghiệp vụ, việc sử dụng hệ thống ứng dụng quản lý thuế của cán bộ, công chức. Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tng cục Hi quan: tập trung kiểm tra trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao: Về lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu (việc thực hiện thtục đăng ký, quyết toán, hoàn trtiền thuế nộp thừa đối với linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu đăng ký chương trình ưu đãi thuế theo Điều 7, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; việc áp dụng chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt, công tác miễn, giảm, hoàn thuế...); lĩnh vực kiểm định (phân tích, phân loại hàng hóa); lĩnh vực quản lý rủi ro (công tác thu thập, xử lý thông tin, quản lý doanh nghiệp và quản lý tuân thủ, công tác chuyển luồng tờ khai hải quan...); lĩnh vực kiểm tra sau thông quan; điều tra chống buôn lậu; giám sát qun lý; công nghệ thông tin và thống kê hải quan.

- Kho bạc Nhà nước: Kiểm tra nội bộ công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản); công tác quản lý và sdụng kinh phí Ngân sách Nhà nước của Kho bạc Nhà nước, trong đó tập trung kiểm tra về công tác xây dựng, phân bổ và giao dự toán; tình hình trích lập, quản lý và sử dụng kinh phí tăng thu tiết kiệm chi; công tác mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản; công tác đầu tư xây dựng nội ngành; kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc chấp hành các quy định về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

1. Thanh tra Bộ Tài chính:

- Thanh tra công tác quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các Bộ, ngành, địa phương, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính ph.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sn xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định ca Luật giá; thanh tra công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước ca Trung ương và các địa phương.

2. Tổng cục Thuế:

- Thanh tra, kiểm tra các cơ skinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có dư địa thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: Dầu khí; xăng dầu; điện lực; viễn thông; hàng không; ngân hàng; bảo hiểm; cho thuê tài chính; dược phẩm; bất động sản; xổ số; kinh doanh dịch vụ cảng; xây dựng (bao gồm ctrang trí, thiết kế nội thất); sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng; doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát, sỏi lòng sông; sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng; kinh doanh bán l; sản xuất kinh doanh phân bón; sản xuất kinh doanh sản phẩm từ nhựa; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sn (bao gồm doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông lâm thủy hải sản); vận tải kho bãi; kinh doanh dịch vụ du lịch; sản xuất, kinh doanh ôtô, xe máy, xe điện các loại; truyền thông quảng cáo; các tập đoàn, Tổng công ty, công ty có số thu nộp thuế lớn; các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; có rủi ro cao về hóa đơn, về hoàn thuế.

- Thanh tra, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh đặc thù: Kinh doanh qua mạng; bán hàng đa cấp; kinh doanh game; doanh nghiệp đầu tư xây dựng BOT, BT, BTO; doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển nhượng dự án; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm hoặc li nhuận báo cáo thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề, lĩnh vực.

3. Tổng cục Hi quan:

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế đối vi doanh nghiệp trong đó tập trung các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn và có khả năng gian lận về giá, thuế suất; mặt hàng có dấu hiệu gian lận về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; mặt hàng nhập khẩu đã qua sdụng nhưng thực chất là phế liệu; hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về trị giá, về phân loại và áp dụng mức thuế. Thanh tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp thuộc các trường hợp hồ sơ thuế, hải quan quá thời hạn kiểm tra sau thông quan và các trường hợp đã kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm; doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sn xuất xuất khẩu và gia công cho thương nhân nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp đầu tư nhập khẩu các mặt hàng được ưu đãi về thuế; doanh nghiệp xuất nhập khẩu thương mại, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp nhập khẩu hàng tiêu dùng có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có kim ngạch lớn, thuế suất cao.

4. Kho bạc Nhà nước:

Thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; thanh tra các khoản chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

5. Tng cục Dự trữ Nhà nước: Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ tại các Bộ, ngành, địa phương được giao quản lý hàng dự trữ quốc gia có số lượng nhiều.

6. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng: Công ty có khiếu kiện/phản ánh về việc tuân thquy định pháp luật về quản trị công ty; công ty có hoạt động chào bán/phát hành thêm chứng khoán với khối lượng lớn; có biến động về giá trị/khối lượng giao dịch cổ phiếu; công ty có vi phạm về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và các nghĩa vụ khác liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Thanh tra, kiểm tra đối với các công ty chứng khoán: Công ty có biến động về các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí), báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (tăng hoặc giảm); công ty có tăng trưởng mạnh về số lượng nhà đầu tư, giá trị giao dịch, thị phần môi giới; công ty tăng vốn nhanh; công ty có tình hình tài chính, quản trị yếu kém; công ty có đơn thư phn ánh, kiến nghị.

- Thanh tra các công ty qun lý quỹ và các quỹ đầu tư chứng khoán: Công ty thuộc diện tái cấu trúc (vốn chsở hữu thấp hơn vốn pháp định, tlệ an toàn tài chính thấp, lỗ lũy kế lớn, hoạt động không hiệu qu); công ty có nguồn vốn y thác lớn, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty có vốn góp của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán; các văn phòng đại diện của các công ty quản lý qunước ngoài có nhiều quỹ đầu tư trên thị trường Việt Nam.

7. Cục Qun lý, giám sát bảo hiểm: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó tập trung một số vấn đề: Khả năng thanh toán ca doanh nghiệp; biên khả năng thanh toán; việc trích lập dự phòng nghiệp vụ; tái bo hiểm; chi trả quyền lợi bảo hiểm; quản lý công nợ; hoạt động đầu tư; chấp hành quy tắc, điều khoản biểu phí bảo hiểm, hoạt động đại lý; hoạt động môi giới bảo hiểm và hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm...

8. Ngân hàng Nhà nước

1. Thanh tra việc thực hiện phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính ph.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn; về công tác chđạo, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

3. Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN theo quy định ca pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan.

4. Thanh tra trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị trong ngành ngân hàng trong việc thực hiện các quy định ca pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

5. Thanh tra việc thực hiện các quy định ca pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng; việc thực hiện các quy định ca pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Thanh tra, đánh giá thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh; lãi và phí phải thu; giấy tờ có giá, các khoản hạch toán ngoại bảng.

2. Thanh tra vốn được cấp, vốn điều lệ, vốn chsở hữu và thực trạng vốn điều lệ; việc quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; việc thực hiện các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.

3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động: Cấp tín dụng và đầu tư đối với khách hàng và TCTD khác; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, chất lượng tín dụng; việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần ca các TCTD, hoạt động ủy thác đầu tư và các tài sn có khác; cung ứng giao dịch hối đoái; huy động vốn và lãi suất huy động....

4. Thanh tra về cấp tín dụng, đầu tư, trong đó chú trọng các khoản cấp tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán, dự án BT, BOT, các khoản cấp tín dụng cho khách hàng lớn, người có liên quan hoặc có lãi dự thu cao; cơ cấu nợ; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, chất lượng tín dụng; hoạt động cho vay bằng ngoại tệ; đầu tư, cho vay ra nước ngoài khác; hoạt động cấp tín dụng tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống;

5. Thanh tra việc sử dụng tiền vay tái cấp vốn; việc chấp hành các quy định ca pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khng bố; việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và việc thực hiện chđạo ca NHNN, cấp có thm quyn v cơ cu lại, xử lý nợ xu ca TCTD;

6. Thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết; kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với mục đích để cơ cấu lại khoản nợ tại chính TCTD hoặc TCTD khác; đầu tư trái phiếu công ty con, công ty liên kết ca người có liên quan thông qua hình thức cho vay;

7. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động ngoại hối, trong đó tập trung thanh tra hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài ca các TCTD được phép và hoạt động ca các tổ chức khác đưc phép hoạt động ngoại hối;

9. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức đối với các quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm tăng cường kỷ cương hành chính, trong đó, tập trung thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác qun lý, sử dụng tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức.

1. Lĩnh vc chính sách lao động, an toàn, vệ sinh lao động: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động; các đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; đơn vị cung cấp dịch vụ tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức hoạt động chng nhận hợp quy.

2. Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa ngưi lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

3. Lĩnh vực chính sách người có công: Thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ ca họ bị nhiễm chất độc hóa học bảo đảm đến hết năm 202.

4. Lĩnh vực trẻ em: thanh tra việc thực hiện các quy định ca pháp luật về quyền trẻ em tại các cơ sgiáo dục mầm non.

5. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Phối hp với Bo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

6. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, tập trung thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương; thanh tra việc tổ chức đào tạo liên thông, liên kết đào tạo các nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

10. Bộ Thông tin Truyền thông

1. Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

2. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng cơ bản; cấp phép, cấp văn bằng, chng ch; thu phí và lệ phí.

1. Lĩnh vực Viễn thông, công nghệ thông tin: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về viễn thông, di động; về chứng nhận, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy, gn nhãn hàng hóa thiết bị viễn thông; công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin ...

2. Lĩnh vực Báo chí, thông tin trên mạng: Thanh tra, chấp hành pháp luật về báo chí; việc chấp hành quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; việc chấp hành quy định về qung cáo theo Chỉ thị 17/201/CT-TTg ngày 9/5/2017 ca Thủ tướng Chính phủ.

3. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành: Thanh tra trình tự thtục xuất bn; bo đảm quyền tác gitrong xuất bn; hoạt động liên kết xuất bản phẩm, in phẩm không phải xuất bản phẩm.

4. Lĩnh vực Bưu chính: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bưu chính đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

2. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Thanh tra các dự án chuẩn bị hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

1. Lĩnh vực thể dục thể thao: Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao, trong đó tập trung vào điều kiện chuyên môn, đảm bảo an toàn trong các môn thể thao dưới nước, thể thao giải trí và các môn thể thao có tính chất mạo hiểm; kiểm tra công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao thành tích cao và giải thể thao quần chúng do Tổng cục Thể dục thể thao, các Liên đoàn tổ chức, trong đó tập trung vào các môn thể thao có tính chất đối kháng trực tiếp, gián tiếp và các môn thể thao đồng đội, cá nhân.

2. Lĩnh vực văn hóa: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể, về quyền tác giả, quyền liên quan, về hoạt động quảng cáo, về hoạt động lễ hội, về điện ảnh (trên môi trường số), về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; kinh doanh karaoke, vũ trường.

3. Lĩnh vực du lịch: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lhành nội địa, lữ hành quốc tế; việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

12. Bộ Y tế

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách; Công tác đào tạo tại một số đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp ca Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

3. Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực Y tế dự phòng của một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

1. Thanh tra Bộ Y tế

- Lĩnh vực y tế dự phòng: Thanh tra về công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng, môi trường y tế và an toàn thực phẩm; việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; thanh tra đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thtướng Chính ph.

- Lĩnh vực khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế: Thanh tra việc chấp hành các quy định về Khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định pháp luật về Bo hiểm y tế; việc chấp hành các quy định ca pháp luật về Dân số tại một số tnh, thành phố.

- Lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế: Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; công tác quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs); công tác quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc, thuốc qun lý đặc biệt; việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; qun lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế.

2. Cục An toàn thực phẩm: Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; việc chấp hành các quy định ca pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo sn phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

3. Cục Quản lý Dược: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs; việc thực hiện quy định về sn xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thcác GPs; việc thực hiện các quy định ca pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các cơ scó dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

4. Cục Quản lý Môi trường y tế: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; việc thực hiện các quy định ca pháp luật về sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

5. Cục Y tế dự phòng: Thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở có phòng xét nghiệm, cơ sở tiêm chủng; về thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới.

6. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thanh tra việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định, quy chế chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; về công tác giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề, cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Thanh tra việc quản lý, việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện chính sách pháp luật và việc thực hiện tự ch ca các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ.

2. Kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tcáo, phòng, chống tham nhũng ca người đứng đầu cơ quan, tchức.

Thanh tra việc chuẩn hóa hoạt động thanh tra chuyên ngành theo hướng thanh tra sâu, kết luận cụ thể các vấn đề trong đó tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn. Chú trọng việc phối hợp các Bộ, ngành, địa phương về thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ, ngành, địa phương; thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

14. Bộ Khoa học Công nghệ

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành các quy định ca pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, kiểm định, sử dụng phương tiện đo.

2. Về an toàn bức xạ, hạt nhân: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong hoạt động khám chữa bệnh; trong đào tạo, nghiên cứu và các đơn vị làm dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

3. Về sở hữu công nghiệp: Thanh tra việc chấp hành các quy định ca pháp luật vhữu công nghiệp.

4. Về Khoa học và Công nghệ và chuyển giao công nghệ: Thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ KH&CN có liên quan đến nông thôn và người nông dân là đối tượng thụ hưởng trực tiếp; việc chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao hoặc công nghệ có dây chuyền, thiết bị, máy móc đã qua sử dụng.

5. Thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc: về khoa học công nghệ.

15. Bộ Nội vụ

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành các quy định ca pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1. Thanh tra công tác qun lý sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị công lập; thực hiện chính sách tinh giảm biên chế.

2. Thanh tra công tác tuyển dụng công chức, viên chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; ký hợp đng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thanh tra công tác bnhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, qun lý.

4. Thanh tra công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

16. Bộ Tư pháp

Thanh tra công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra lĩnh vực công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sn, hộ tịch, chứng thực, con nuôi có yếu tố nước ngoài.

17. Bộ Ngoại giao

1. Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác bo mật và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tài chính; trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, điều hành và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài, đón tiếp khách nước ngoài; công tác ngoại giao, văn hóa; công tác biên giới, lãnh thổ; công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác lãnh sự.

18. Ủy ban Dân tộc:

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc thực hiện chính sách ca Chính phủ: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bền vững; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho hộ đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các dân tộc thiểu số ít người; chính sách cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí cho vùng thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách đối với ngưi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống.

19. Bộ Công an

Thanh tra việc thực hiện công tác bắt cóc, tạm giữ, điều tra, xử lý tội phạm; thu giữ, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản; một số công tác của lực lượng cảnh sát qun lý hành chính về trật tự xã hội; công tác qun lý sử dụng nguồn kinh phí; một số mặt ca công tác trại giam.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự trong đầu tư và thu hút đầu tư; về quản lý cư trú, về thi hành án phạt tù; việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

20. Bộ Quốc phòng

1. Thanh tra thực hiện nhiệm vụ quân sự (công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; qun lý bo vệ chquyền an ninh biên giới, biển, đo).

2. Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng đất, tài chính, ngân sách, mua sắm tài sn công; quản lý sử dụng vốn, tài sản cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác hậu cần, kỹ thuật.

3. Thanh tra trách nhiệm ca ngưi chỉ huy trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thanh tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, tập trung vào công tác qun lý nhà nước về quốc phòng; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; tổ chức xây dựng, hoạt động lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự: công tác quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; các dự án kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1970/TTCP-KHTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 31/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1970/TTCP-KHTH

480

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430385