• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1984/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1984/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam

Trả lời công văn 09/3/2020 của Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam (mã số thuế 4101017889; trụ sở chính tại tỉnh Bình Định) về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ và hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Bình Định đã có Công văn số 1748/CT-TTHT ngày 27/9/2019 trả li Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam về chính sách thuế.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1984/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 15/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1984/TCT-KK

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444182